GDPR NOTICE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία Grandbay Limited, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την εταιρίας μας προς εσάς και προκειμένου να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κράτηση δωματίου, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να σας παραδώσουμε το δωμάτιο κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο μας, να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή για την εξόφληση της διαμονής σας ή και να ικανοποιήσουμε τυχόν ειδικά αιτήματά σας, να απαντήσουμε σε τυχόν παράπονά σας, θα πρέπει να προβούμε στην επεξεργασία των εξής προσωπικών δεδομένων σας:  ονοματεπώνυμο, email, στοιχεία κράτησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός διαβατηρίου, ημ/νία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, και την υπογραφή σας. 

Ειδικά για την πραγματοποίηση της κράτησης του δωματίου σας, θα επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Στη συνέχεια και όταν πραγματοποιήσετε το check-in κατά την άφιξή σας, θα επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμο σας, το email σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό διαβατηρίου και ημ/νία γέννησης, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, και την υπογραφή σας.

Εφ’ όσον έχετε ιδιαίτερα αιτήματα, τα οποία  τυχόν θα μας κοινοποιήσετε, προκειμένου να είμαστε σε θέση να τα ικανοποιήσουμε θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το περιεχόμενο του αιτήματός σας, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης τυχόν παραπόνων  σας και πάλι θα πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα του παραπόνου σας και τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να σας απαντήσουμε.

Στη συνέχεια και κατά το check-out θα πρέπει και πάλι σε περίπτωση που εξοφλήσετε μέσω κάρτας, να επεξεργαστούμε τα στοιχεία της, ενώ ενδέχεται σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου να χρειαστεί να επεξεργαστούμε επιπλέον οικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεστε, το επάγγελμα και την επαγγελματική σας έδρα, καθώς και το επαγγελματικό σας τηλέφωνο.

Τέλος, ενδέχεται να επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμο και τυχόν  email σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με προσφορές του ξενοδοχείου μας ή άλλα νέα μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας στις περισσότερες εκ των ανωτέρω περιπτώσεις είναι η ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μεταξύ μας σύμβαση  για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.
 • Ειδικά στην περίπτωση ειδικού αιτήματος/παραπόνου, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για την εξυπηρέτηση των πελατών μας  και τη βελτίωση των υπηρεσιών ενώ εφ’ όσον  επεξεργαστούμε τυχόν ευαίσθητα δεδομένα ( π.χ υγείας) που τυχόν μας κοινοποιήσετε, η επεξεργασία θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας.
 • Τέλος, στην περίπτωση της αποστολής ενημερώσεων ( newsletters) η νομική βάση επεξεργασίας θα είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας να σας κρατά ενήμερο αναφορικά με την παρεχόμενη υπηρεσία. Την λήψη της ενημέρωσης (newsletter) θα μπορείτε να διακόψετε οποτεδήποτε, χωρίς όμως να επηρεάζεται το κύρος της επεξεργασίας που έχει τυχόν συντελεστεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής της.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • H εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.
 • Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, πέραν της κοινοποίησής τους στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρίας μας, στα τυχόν συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή σε συνεργάτες μας που μας συνδράμουν στον τομέα της παρακολούθησης των κρατήσεων, καθώς και σε περίπτωση ελέγχου σε αρμόδιες δημόσιες αρχές, δε λαμβάνει χώρα, αλλά ούτε και διαβίβασή τους εκτός ΕΟΧ.
 • Τα ανωτέρω στοιχεία θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά τη νομοθεσία, μετά την πάροδο του οποίου θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται.

Ειδικά για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την αποστολή newsletters θα τηρούνται για δύο έτη ή έως ότου διακόψετε της λήψη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,  το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, όπου προβλέπεται, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα ανωτέρω ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων σου παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας μέσω email στη διεύθυνση privacy@adornosuites.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

«GRANDBAY LIMITED» (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Εταιρεία»)  με υποκατάστημα στο, Μοσχάτο Αττικής (Μακρυγιάννη 20)

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στο ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα/ήχο σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτών. 
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.


Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@adornosuites.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. 

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

espa

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ώρα άφιξης και αναχώρησης;

Η ώρα άφιξης είναι 4:00 μμ, ενώ η ώρα αναχώρησης είναι 11:00 μμ. Την ημέρα άφιξής, το δωμάτιό σας θα είναι έτοιμο στις 4:00 μμ, ενώ η αναχώρησή σας θα πρέπει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 11:00 μμ. Αν επιθυμείτε παράταση της ώρας αποχώρησης, αυτό θα πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί στην Υποδοχή.

Μπορώ να ακυρώσω την κράτησή μου;

Κανονική Χρέωση Για ακύρωση τουλάχιστον 14 ή 21 ημέρες πριν την άφιξή σας (αναλόγως της τουριστικής περιόδου) προβλέπεται χρέωση ακυρωτικών που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της συνολικής κράτησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή πρόωρης αποχώρησης προβλέπεται χρέωση ακυρωτικών που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της συνολικής κράτησης.

Υπάρχουν δωμάτια για καπνίζοντες;

Το κάπνισμα απαγορεύεται στα δωμάτια και σε όλους τους κλειστούς χώρους του ξενοδοχείου.

Μπορείτε να φιλοξενήσετε οικογένειες;

Βεβαίως. Κατόπιν αιτήματος, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης παρκοκρέβατου καθώς και επιπλέον κρεβατιών στο δωμάτιο. Παρακαλούμε ρωτήστε μας για τον περιορισμό ηλικίας για την παροχή επιπλέον κρεβατιού.

Το πρωινό προβλέπεται σε όλες τις κατηγορίες δωματίων;

Βεβαίως. Από τις 8:30 πμ έως τις 11:00 πμ προσφέρουμε καθημερινά πλούσιο πρωινό μπουφέ με ελληνικά εδέσματα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για όλους τους τύπους δωματίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας το αίτημά σας στην διεύθυνση ή συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει το συντομότερο δυνατό.